PRODUKCJA POSIŁKÓW DIETETYCZNYCH

Otwartymi zakładami żywienia zbiorowego, które prowadzą żywienie dietetyczne, są jadłodajnie dietetyczne oraz restauracje zwłaszcza kategorii Lux II. Są one obowiązane mieć w swojej karcie — menu — zestaw potraw dietetycznych, łatwo straw­nych, z których konsument mógłby wybrać odpowiednie dla sie­bie potrawy.

Stołówki przyzakładowe, studenckie i szkolne często prowadzą kąciki dietetyczne, stosując system szablonowy, w którym jest kilka diet (3-:-4) grupujących różne schorzenia z podobnymi wska­zaniami dietetycznymi. Zakłady te opierają swoją produkcję na recepturach potraw dietetycznych, których skład i sposób przygo­towania pozwala na zastosowanie w żywieniu ludzi z różnymi schorzeniami, jak np: choroby przewlekłe układu pokarmowego, schorzenia przemiany materii. Każdy zakład przygotowujący posiłki dietetyczne jest obo­wiązany dysponować warunkami lokalowymi odpowiadającymi normatywom przestrzennym, opracowanym przez Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług i Państwową Komisję Norm.