KULTURA ZAWODU DIETETYKA

Wychowanie i ukształtowanie charakteru przyszłego pracowni­ka zakładu żywienia zbiorowego, w tym wypadku żywienia die-tetyczno-leczniczego, odgrywa bardzo ważną rolę społeczną. Dietetyk musi wyróżniać się w szczególny sposób poczuciem odpowiedzialności za zdrowie pacjentów, czy konsumentów ro­zumiejąc, że nie tylko od lekarza, ale także od jego sumiennie wykonywanej pracy zależy szybszy ich powrót do zdrowia i czyn­nego życia. Technik dietetyk musi znać zasady żywienia człowieka zdro­wego, aby umieć je modyfikować w zależności od rodzaju cho­roby i wskazań lekarskich. Aby sprostać tym zadaniom, powinien on mieć właściwe kwalifikacje konieczne do wykonywania tego zawodu, takie jak: umiejętność właściwego korzystania z nabytych wiadomości ogólnych dotyczących zasad żywienia, nauki o produktach i ich przechowywaniu, technologii sporządzania posiłków itp., znajomość ogólnej budowy, właściwości i funkcjonowania poszczególnych układów organizmu ludzkiego oraz zmian zacho­dzących w nich pod wpływem choroby, wysoka kultura osobista, poczucie estetyki, łagodność i ży­czliwy stosunek do ludzi, odznaczać się pedantyczną czystością osobistą, miejsca pra­cy i wykonywanych czynności, być systematycznym, obowiązkowym i mieć poczucie od­powiedzialności za powierzone obowiązki, cechować go powinny prawidłowo rozwinięte zmysły wzro­ku, smaku i powonienia, aby planując i układając jadłospis do­bierał je zarówno pod względem smakowym, zapachowym, jak i kolorystycznym, co wpływa korzystnie na pobudzenie apetytu zwłaszcza u ludzi chorych. Jedną z ważniejszych zalet, która powinna cechować technika dietetyka — pracownika zakładu żywienia zbiorowego, jest takt i umiejętność współżycia z ludźmi. Przejawiać się to powinno na terenie zakładu pracy wśród pracowników, jak również w sto­sunku do konsumentów.